Statut

STATUT

Stowarzyszenia na rzecz dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną „PATRZMY SERCEM”

 

Tekst jednolity z dnia 04.11.2013r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na rzecz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną „PATRZMY SERCEM” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 

§ 2

 

Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wsparcia osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza działań wychowawczych i opiekuńczych Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.

 

§ 3

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kościan. Terenem działań jest Rzeczpospolita Polska.

 

§ 4

 

Dla właściwego realizowania Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i działa na podstawie przepisów Ustawy o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz.855 z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

§ 7

 

Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.

 

§ 8

 

Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

 

§ 9

 

Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji zadań

 

§ 10

 

Celami Stowarzyszenia są:

działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych szkoły,

udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z niepełnosprawnością znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej m.in. pomocy społecznej, finansowej i materialnej,

tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień i  zainteresowań uczniów,

wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania,

przeprowadzanie publicznych zbiórek  oraz darowizn rzeczowych (zbiórki żywności, zbiórki odzieży),

inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom,

organizowanie i ułatwianie bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń przez rodziców dzieci niepełnosprawnych,

nawiązywanie współpracy ze środowiskami naukowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich integracji ze środowiskiem rówieśników,

upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

propagowanie w społeczeństwie problemów i potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz kształtowanie właściwego stosunku społecznego do tych problemów,

 podejmowanie działań zmierzających do integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku dzieci zdrowych,

 organizowanie i prowadzenie innych form działalności i podejmowanie inicjatyw mających na celu dobro dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

§ 11

 

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność wychowawczą
i opiekuńczą szkoły.

organizowanie imprez, wyjazdów, zajęć pozalekcyjnych, turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek, zawodów sportowych, konkursów, spotkań, koncertów, konkursów i innych zorganizowanych form,

współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,

inicjowanie i wspieranie aktywności lokalnych środowisk na rzecz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,

współpracę z władzami państwowymi i samorządowym,

współpracę ze szkołami, przedszkolami, organizacjami, stowarzyszeniami  i instytucjami zainteresowanymi niesieniem pomocy dzieciom niepełnosprawnym,

współpracę z wolontariuszami.

 

§ 12

 

Stowarzyszenie  działa w obszarze użyteczności publicznej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną z zachowaniem przepisów ustawy oraz zgodnie z celami stowarzyszenia, które będą wykonywane jako działalność pożytku publicznego.

 

Do działalności odpłatnej i nieodpłatnej należy:

PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla grup i osób indywidualnych mające charakter formalnie zorganizowany:

działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych szkoły,

tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów,

organizowanie i prowadzenie innych form działalności i podejmowanie inicjatyw mających na celu dobro dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

podejmowanie działań zmierzających do integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku dzieci zdrowych,

podejmowanie działań zmierzających do integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku dzieci zdrowych.

 

PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Prowadzenie pozostałych form edukacji zawiązanych głównie z rozwijaniem zainteresowań:

tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów,

organizowanie i prowadzenie innych form działalności i podejmowanie inicjatyw mających na celu dobro dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania.

 

PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom,

organizowanie i ułatwianie bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń przez rodziców dzieci niepełnosprawnych,

udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z niepełnosprawnością znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej m.in. pomocy społecznej, finansowej i materialnej.

 

PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

Działalność indywidualną lub zespołową w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp.:

inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom,

organizowanie i ułatwianie bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń przez rodziców dzieci niepełnosprawnych,

udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z niepełnosprawnością znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej m.in. pomocy społecznej, finansowej i materialnej.

 

PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność ta związana jest z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia:

inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom,

organizowanie i ułatwianie bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń przez rodziców dzieci niepełnosprawnych,

udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z niepełnosprawnością znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej m.in. pomocy społecznej, finansowej i materialnej.

 

PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Pomoc społeczna i poradnictwo dla dzieci i młodzieży oraz działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub innych form wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej:

udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z niepełnosprawnością znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej m.in. pomocy społecznej, finansowej i materialnej,

przeprowadzanie publicznych zbiórek  oraz darowizn rzeczowych (zbiórki żywności, zbiórki odzieży),

propagowanie w społeczeństwie problemów i potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz kształtowanie właściwego stosunku społecznego do tych problemów,

podejmowanie działań zmierzających do integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku dzieci zdrowych,

organizowanie i prowadzenie innych form działalności i podejmowanie inicjatyw mających na celu dobro dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

podejmowanie działań zmierzających do integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku dzieci zdrowych.

 

 

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

 

§ 13

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

Zwyczajnych

Wspierających

Honorowych

 

§14

 

1. Członkiem  zwyczajnym  stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkostwa, zapłaci wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

2. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a)   osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

b)   osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis
z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

3. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały.
O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

 

§ 15

 

Członkami wspierającymi stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne lub prawne (działające przez swego przedstawiciela) deklarujące pomoc finansową lub materialną na rzecz Stowarzyszenia.

 

§ 16

 

Członkami honorowymi mogą być osoby nie będące członkami zwyczajnymi lub wspierającymi, lecz mające szczególne zasługi w rozwoju Stowarzyszenia.

 

§ 17

 

Działalność w stowarzyszeniu nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach.

 

§ 18

 

Tytuł członka honorowego – stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia „Patrzmy sercem” nadaje Walne Zgromadzenie Członków.

 

 

 

§ 19

 

Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje:

Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.

Prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działania władz Stowarzyszenia.

Prawo do korzystania z pomocy stowarzyszenia w ramach określonych w statucie.

Prawo do udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Prawo wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.

Prawo korzystania z lokali i urządzeń Stowarzyszenia.

Prawo noszenia odznaki i posiadania legitymacji stowarzyszenia.

Prawo korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§ 20

 

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

Swoją postawą działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.

Przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązujących Przepisów prawa.

Terminowo opłacać składki członkowskie.

 

§ 21

 

Członkowie wspierający oraz honorowi mają prawo członków stowarzyszenia
z wyjątkiem prawa wyborczego.

 

§ 22

 

Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

W takim samym trybie następuje ustanie członkowstwa wspierającego Stowarzyszenie.

 

§ 23

 

Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

Śmierci członka.

Wystąpienia członka ze Stowarzyszenia.

Skreślenie z listy członków.

 

§ 24

 

Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.

 

§ 25

 

Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:

Nie płacenia składek przez okres co najmniej trzech miesięcy.

Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 

§ 26

 

Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały w  razie:

Nie przestrzeganie przez członka postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia.

Działania na szkodę Stowarzyszenia.

Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo pospolite lub utratę praw publicznych.

 

 

§ 27

 

Pozbawienie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia „Patrzmy sercem”.

 

 

 

Rozdział IV

Władze stowarzyszenia

 

§ 28

 

Władzami Stowarzyszenia „Patrzmy sercem” są:

Walne Zgromadzenie,

Zarząd,

Komisja Rewizyjna.

 

§ 29

 

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 

§ 30

 

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

 

 

§ 31

 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu członków uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym. Członkowie wspierający i członkowie honorowi  mają jedynie głos doradczy.

 

§ 32

 

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd :

Sprawozdawcze – co najmniej raz na rok

Sprawozdawczo – wyborcze raz na 4 lata.

 

 

§ 33

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i może odbyć się w każdym czasie:

Z własnej inicjatywy.

Na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków Komisji Rewizyjnej.

Na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

 

§ 34

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy;

Uchwalenie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia.

Uchwalenie zmian statutu.

Wybór i odwołanie Zarządu : Prezesa , Wice-Prezesa , Skarbnika , Sekretarza i Członków  Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Uchwalenie budżetu.

Uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego Władze.

10) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

11) Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

 

 

§ 35

 

Uchwały Walnego zgromadzenia Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany, odwoływania  przed upływem kadencji władz oraz pozbawienia godności honorowego członka Stowarzyszenia podejmowane są większością głosów 2/3 przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

 

§ 36

 

Członkom wybranym do władz nie ogranicza się w razie ponownego ich wybrania, ilości kadencji.

 

§ 37

 

Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

 

§ 38

 

Zarząd  Stowarzyszenia jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 39

 

Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i trzech członków.

 

   § 40

 

Zarząd  powoływany jest  na 4 – letnią kadencję.

 

 

  § 41

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
W posiedzeniach mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście
z głosem doradczym.

 

 § 42

 

W sprawach nie cierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do właściwości władz statutowych, Prezes może podejmować stosowne decyzje.

 

§ 43

 

Do kompetencji Zarządu należy:

Uchwalenie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia

Realizacja celów Stowarzyszenia

Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

Sporządzanie planów pracy i budżetu.

Sprawowanie planów pracy nad majątkiem Stowarzyszenia.

Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zdobywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz.

Zwoływanie Walnego zgromadzenia.

Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej.

10)Przyjmowanie i skreślanie członków.

 

     § 44

 

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

nie mogą być członkami organu Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 45

 

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i dwóch członków.

 

§ 46

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

Kontrola działalności Stowarzyszenia.

Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu oraz zebraniu Zarządu.

Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu.

Składanie wniosków o absolutorium dla władz stowarzyszenia.

Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

 

§ 47

 

W razie gdy, skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu władzy.

 

 Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 48

 

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

ze składek członkowskich,

z darowizn, spadków, zapisów,

dochodów z własnej działalności statutowej,

dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,

dotacji i ofiarności publicznej.

Zabrania się:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,

wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 49

 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 50

 

Środki pieniężne, niezależnie od ich źródeł ich pochodzenia wpłacane mogą być na konto Stowarzyszenia i w nim przechowywane. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.

 

 

§ 51

 

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 52

 

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 

 

§ 52

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§54

 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 55

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz że..

  • Wolontariat - pomóż nam
  • OPP możesz przekazać 1% podatku
  • każdy może zostać DARCZYŃCĄ
  • możesz być PARTNEREM

Przekaż 1% swojego podatku z rozliczenia rocznego PIT