2014.

Zarażanie książką

Projekt Zarażanie książką 2014 został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Kościanie oraz Urząd Miasta w Kościanie.
Biblioteka ? miejsce ciche i spokojne? Nic bardziej mylnego. W tym roku szkolnym przeko-naliśmy się, że jest to sala, w której zdarzyć się mogą najdziwniejsze rzeczy. Tajemnica biblioteki to książką, którą czytaliśmy podczas Zarażania książką 2014. Wraz z jej bohaterami odkrywaliśmy zagadki i tajemnice. Poznaliśmy literaturę detektywistyczną. Stworzyliśmy ry-sopis poszukiwanej osoby, szukaliśmy również niezidentyfikowanej rzeczy. Na lekcjach biologii i przyrody zajmowaliśmy się zwierzętami, które budzą się do życia w nocy. Poznaliśmy też ciekawostki dotyczące motyli (gdyż właśnie książka o motylkach zaginęła w bibliotece). Na lekcjach informatyki przygotowaliśmy gazetkę prezentującą literaturę detektywistyczną. Wiemy również jak korzystać z mapy. Sami potrafimy ją stworzyć.
Podczas detektywistycznej gry literackiej (przeprowadzonej na terenie szkoły) rozwiązywaliśmy przeróżne zagadki, rebusy, łamigłówki. Poza tym wzięliśmy udział w bardzo trudnych konkursach:
- umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem - Detektywie czytaj i słuchaj uważnie
- matematycznym - Logika detektywa
- plastycznym - Co widziałem, to namalowałem.

Morsik VI

cykl zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej w wodzie (z elementami inte-gracji sensorycznej) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie W roku 2014 podopieczni Stowarzyszenia tradycyjnie już, brali udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej i integracji sensorycznej w wodzie. Zajęcia na basenie trwały przez 28 tygodni.
Projekt „Morsik” sprawił, że dzieci nauczyły się przełamywać bariery strachu stały się od-ważniejsze, i pewniejsze siebie, otwarte na rekreację i aktywność ruchową w wodzie. Ćwi-czenia w wodzie przyczyniły się do wszechstronnego rozwój fizycznego i motorycznego dzieci, wpłynęły też korzystnie na proces korekcji wad postawy oraz dostarczyły wiele wrażeń zmysłowych. Osiągnięte rezultaty zajęć na basenie to w szczególności:
-zwiększenie sprawności fizycznej;
-przełamanie barier związanych z niepełnosprawnością;
-wzmocnienie gorsetu mięśniowego;
-poprawa funkcji krążeniowo-oddechowej;
-korekcja wad postawy;
-stymulacja układu nerwowego mono i polisensoryczna;
-przełamanie lęków związanych z utratą kontaktu z podłożem, wysokością, szybkością i klau-strofobią;
-promocja zdrowego trybu życia;
-umiejętność zachowania się w miejscach publicznych;
-ukształtowanie postaw osobowościowych: zdyscyplinowania, samodzielności, współdziałania zespołowej i wzajemnej współodpowiedzialności
-wygracowanie nawyków higienicznych

Wzrastajcie z nami a nie obok nasWWRD

(REALIZACJA PROJEKTU od kwietnia do grudnia 2014r.) Celem projektu była integracja i wspieranie rozwoju dzieci z różnego typu niepełnosprawnością w wieku od 0 do 7 lat lub do czasu podjęcia obowiązku szkolnego, objętych opieką Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie oraz integracja i wsparcie dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Projekt obejmował grupę 12-20 dzieci z upośledzeniem umysłowym m.in. autyzm, niedowidzenie, niedosłuch. Liczebność grupy była uzależniona od liczby dzieci obję-tych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w naszej placówce.
Projekt dofinansowany został przez Wojewodę Wielkopolskiego i obejmował Cykliczne zajęcia integracyjno-terapeutyczne prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w proponowanych przez prowadzące ćwiczeniach i zadaniach. Ćwiczenia dawały dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania do siebie i do innych. Wykonywane w grupie, budowały więzi grupowe i interpersonalne (z rówieśnikami oraz rodzicami – niektóre z dzieci pierwszy raz odważyły się wejść w interakcje z innym dorosłym niż własny rodzic).
Zajęcia te stanowiły element doskonałej zabawy, działały odtwórczo i twórczo na wyobraźnię. Dawały chwile odprężenia (np. relaksacje, zabawy paluszkowe ulubione przez uczniów młodszych), były też czynnikiem rozładowania napięć a tym samym obniżały spastyczność.
Rodzice bardzo chętnie korzystali z pomocy i wsparcia z naszej strony, sugerowali chęć dalszego uczestnictwa w prowadzonych przez nas zajęciach.

 

Poznaj Wielkopolskę przez kulturę

To projekt , którego adresatami było 40 uczniów.
Głównym zadaniem przedsięwzięcia było odkrycie przez beneficjentów historii małej ojczy-zny. Dzięki temu uczniowie ci mogli też odkryć swoją tożsamość i odpowiedzieć sobie na pytania: kim jestem? Skąd pochodzę?
W terminie od 1 maja 2014 do 30 listopada 2014 dzieci miały niepowtarzalną okazję zwiedzić skansen w Biskupinie. Poza tym atrakcją tego wyjazdu był również Park Dinozaurów w Ro-gowie. Młodzież poznała również twórczość Arkadego Fiedlera. To dokonało się dzięki wyjazdowi do Puszczykowa. Po literackiej pracowni podróżnika oprowadzał ją syn Arkadego Fiedlera.

 

Pomóżcie nam zrozumieć świat

(REALIZACJA PROJEKTU od kwietnia do grudnia 2014 r.) Celem projektu była integracja i wspieranie rozwoju dzieci autystycznych z różnego typu nie-pełnosprawnością w wieku od 7 do 15 lat, objętych obowiązkiem szkolnym w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie oraz integracja i wsparcie dla rodziców tych dzieci. Projekt obejmował grupę 5-8 dzieci autystycznych z różnym stopniem niepełno-sprawności intelektualnej.
Projekt dofinansowany został przez Wojewodę Wielkopolskiego i obejmował zajęcia, które zostały w pełni zrealizowane:
1.Cykliczne zajęcia arteterapii z elementami Metody Dobrego Startu,
2.Cykliczne zajęcia - integracja z otoczeniem -Klub Aktywności,
3.Cykliczne zajęcia- Metoda ruchów wspomaganych F. Affolter.
Każde dziecko w ramach tych działań miało zagwarantowane dodatkowe wsparcie, dzięki terapii indywidualnej i grupowej realizowanej w różnych formach w zależności od potrzeb rozwojowych. Dzięki realizacji projektu możliwe było wprowadzenie do działań oddziałów klasowych dla dzieci z autyzmem cyklicznych, grupowych, indywidualnych zajęć integra-cyjnych, oraz poznawanie i zaprzyjaźnianie się z najbliższym otoczeniem, jednocześnie prze-łamując bariery swoich codziennych stereotypowych zachowań niepożądanych.
Podsumowując przeprowadzone zajęcia i udział w nich dzieci możemy jednogłośnie stwierdzić, iż przyniosły one rewelacyjne korzyści ponieważ nie tylko wspomagały cały roz-wój, uspołeczniały, wyrównywały różnorakie opóźnienia, (m.in. w sferze emocjonalnej czy społecznej), ale przede wszystkim uczyły współdziałania z partnerem, pozytywnego wyko-rzystania siły, nagromadzonej energii i koncentrowania się na wykonywanym zadaniu.
Dla prowadzących najważniejszym podsumowaniem przeprowadzonych zajęć jest uśmiech dziecka i ich chęć uczestniczenia w ćwiczeniach i trudnych życiowych zadaniach a także w współdziałaniu w społeczeństwie. Ćwiczenia dawały dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania do siebie i do innych. Wykonywane w grupie, budowały więzi grupowe i interperso-nalne. Zajęcia te stanowiły element doskonałej zabawy, działały odtwórczo i twórczo na wy-obraźnię. Dawały i dają chwile odprężenia (np. relaksacje, zabawy paluszkowe ulubione przez uczniów młodszych), były też czynnikiem rozładowania napięć a tym samym obniżały spastyczność.
Celem oddziaływań jest i było wszechstronne stymulowanie rozwoju w oparciu o stosowanie różnych metod i technik pracy wpływających na funkcje poznawcze, koordynację wzrokowo – ruchową, motorykę dużą i małą, zachowania społeczne, samoobsługę oraz stymulowanie rozwoju mowy. Stwarzałyśmy sytuacje doskonalące pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia a także działania, dzieci wykonywały ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, oraz kształtowały wiarę we własne możliwości i uspołeczniały. Rodzice bardzo chętnie korzystali z pomocy i wsparcia z naszej strony.

 

WAKACJE NA SPORTOWO

W dniach od 30.06.2014r. do 04.07.2014r. odbyły się WAKACJE NA SPORTOWO organizowane przez nasze Stowarzyszenie. Projekt został sfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Kościanie i Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną PATRZMY SERCEM. Celem programu było przede wszystkim promocja zdrowego i sportowego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez rozwijanie różnych umiejętności i cech niezbędnych do odpowiedzialnego funkcjonowania wśród rówieśników.
-Więcej dowiesz się w zakładce - programy

Festyn z okazji Dnia Dziecka

W tym roku podopieczni Stowarzyszenia uczniowie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej bawili się na Festynie z okazji Dnia Dziecka pod hasłem Jak co roku bawimy się w podskoku.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla odpowiednich grup wiekowych. Został rozegrany turniej rekreacyjno-sportowy pomiędzy uczniami klas gimnazjalnych i zawodowych, nauczycielami i absolwentami szkoły.
Na warsztatach stolarskich i biżuteryjnych młodzież klas Przysposabiających do Pracy mogła rozwijać własne zainteresowania, doskonalić sprawność manualną, koncentrację i uwagę.
Natomiast najmłodsi uczestnicy integrowali się przy muzyce i różnych zabawach integracyjnych. Zabawy służyły rozwojowi grupy, a więc uczyły współpracy, wrażliwości na innych, budowaniu zaufania oraz podnoszeniu własnej wartości. Zespołowy charakter zabaw rozwijał takie cechy charakteru jak: wytrwałość w osiąganym celu, umiejętność pracy, współpracy i współdziałania w grupie i dla grupy.

 

KONKURS TAŃCA o Złotą nutkę

13 marca 2014 po raz siódmy odbył się Konkurs tańca o Złotą nutkę który cieszy się coraz większym powodzeniem wśród uczestników i widzów. Głównymi organizatorami przedsię-wzięcia byli: Stowarzyszenie PATRZMY SERCEM. Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie, oraz Kościański Ośrodek Kultury. Honorowym patronem imprezy był Starosta Po-wiatu Kościańskiego Andrzej Jęcz. Konkurs Tańca o Złotą nutkę odbył się dzięki wsparciu Kuratora Wielkopolskiego oraz Urzędu Miasta w Kościanie. W konkursie wzięło w udział 200 osób z różnych placówek dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, znacznym i umiarkowanym. Za pierwsze miejsca wręczono statuetkę Złotą nutkę, dyplom oraz nagrody indywidualne dla każdego uczestnika. Pozostałe grupy otrzymały statuetkę oraz indywidualne nagrody rzeczowe.

 

Projekt Bezpieczeństwo – wiem, umiem, reaguję

Konkurs o zasięgu wojewódzkim przeznaczony był dla młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, której zadaniem było przygotowanie filmu promującego bezpieczeństwo w szkole pt:Bezpieczeństwo – wiem, umiem, reaguję. Konkurs odbył się po raz drugi, w tym roku należało nakręcić film dotyczący bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych.
Do udziału w konkursie zaproszonych zostało 15 szkół specjalnych.
Współczesny świat stwarza w coraz szerszym zakresie zagrożenia zdrowi i życia ludzkiego, a najbardziej zagrożone jest bezpieczeństwo dzieci, tym bardziej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
Konkurs miał stać się dla młodego człowieka wskazówką, jak powinien postępować, aby uniknąć różnych zagrożeń. Częste wypadki, inne zachowania ryzykowne spowodowane są lekceważeniem obowiązujących zasad. Założeniem konkursu było wdrożenie młodzieży do rozwijania u siebie możliwości psychospołecznych, właściwej komunikacji, poprawnego rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnościami.
Konkurs miał na celu przekazanie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną jak najszerszej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa za pomocą nowoczesnych urządzeń multimedialnych. Nasze przedsięwzięcie wychodziło naprzeciw potrzebie coraz intensywniejszego włączania do programu zajęć szkolnych edukacji medialnej. Program zachęcał nauczycieli do pracy, której celem może być refleksja nad wpływem mediów na nasze codzienne funkcjonowanie, usprawnienie pracy metodą projektu i rozbudzenie radości tworzenia.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 21 maja 2014r. w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Uroczyste wręczenie nagród poprzedzone zostało obejrzeniem wszystkich filmów biorących udział w konkursie, aby wszyscy mogli zapoznać się z twórczością swoich kolegów.
Za zajęcie pierwszego miejsca zwycięska drużyna otrzymała cyfrowy aparat fotograficzny oraz sprzęt sportowy (deskorolka, boule, rakiety i lotki do babingtona, tarcza elektroniczna dart), a pozostali uczestnicy sprzęt sportowy (deskorolka, boule, rakiety i lotki do babingtona, tarcza elektroniczna dart).
Po części oficjalnej odbyło się spotkanie integracyjne przy słodkim poczęstunku.

 

Ferie zimowe na sportowo

W pierwszym tygodniu ferii dzieci miały możliwość spędzić ferie na sportowo. Już w poniedziałek uczniowie wspaniale bawili się na kościańskim basenie. Zabawy w wodzie to wymarzony czas na każdą porę roku, więc i naszym uczniom udzielił się sportowo- pływacki humor. Tego dnia uczniowie otrzymali słodki poczęstunek ? drożdżówki. W drugim dniu ferii został zorganizowane zostały zajęcia kreatywne dzięki czemu nasi podo-pieczni mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności artystyczne. Dzieci poznały technikę dequapage czyli sztukę ozdabiania przedmiotów serwetkami, po czym same tworzyły kolo-rowe podstawki pod kubek. W tym celu malowały farbami, następnie wybierały odpowiednią serwetkę, wycinały ją i specjalnym klejem mocowały na podkładce. Uczniowie przygotowali też posiłek makaron z sosem bolońskim. Zakończenie zajęć uświetniło pieczenie słodkich ciasteczek. Trzeci dzień Ferii na sportowo to łyżwy! Niektórzy uczniowie, jeżdżąc na łyżwach, mogli już ze sobą rywalizować, natomiast inni dopiero zaczynali stawiać swoje pierwsze kroki na lodo-wisku. Śmiechu i radości było wiele, toteż z chęcią wszyscy próbowali wykonywać choćby i najprostsze piruety. Po wspaniałej zabawie na lodowisku uczniowie udali się do szkoły i tam przygotowali posiłek ? gofry z owocami i bitą śmietaną. W czwartek dzieci i młodzież wzięły udział w sportowych zawodach na sali gimnastycznej. W tym dniu uczniowie uczestniczyli w wielu konkurencjach sportowych (m.in. bieg z wo-reczkami na paletce, kozłowanie piłki slalomem między słupkami, kręgle, wyścig w tunelu, rzut ringiem).

 

O zdrowie dbamy, ruchu nie unikamy- zabawy psychomotoryczne w klubie Safari

W roku 2014 podopieczni Stowarzyszenia po raz pierwszy mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach psychomotorycznych w Klubie Safari, który posiada profesjonalne wyposażenie i stanowi doskonałą bazę do prowadzenia tego typu działań, np. trampoliny, równie pochyłe o różnym stopniu nachylenia, zjeżdżalnie, miejsca do wspinaczki, przeciskania się, akcesoria do manipulacji w zakresie motoryki dużej i małej, basen z piłkami . Zabawy ruchowe, których najmłodsi uczniowie tam doświadczyli ( program był skierowany do dzieci z klas 1-5) po-mogły w zmniejszeniu problemów sensomotorycznych, usprawniły układy: ruchowy dokrew-ny i nerwowy, wpłynęły na zachowanie prawidłowej sylwetki. Osiągnięte rezultaty zajęć psychomotorycznych to w szczególności:
-poprawa kontroli zachowania
-obniżenie poziomu lęku leżącego u podstaw nadwrażliwości sensorycznej
-wzrost świadomości własnej siły i dopasowania napięcia mięśniowego do konkretnych zadań
-nabycie prawidłowych wzorców ruchowych i posturalnych
-lepsza orientacja na dużej przestrzeni oraz w schemacie własnego ciała
-rozbudzenie zainteresowania własnym zdrowiem i rozwojem

 

Teatrzyk Rozmaitości

Teatrzyk rozmaitości” to projekt realizowany do 10 kwietnia do 30 czerwca. W trakcie tego zadania uczniowie udowodnili ,że są pełnoprawnymi twórcami sztuki. Poza tym rozwinięto w nich aktywność teatralną. 40 dzieci wzięło udział w warsztatach aktorskich. Same propono-wały różne rozwiązania sceniczne. Wszyscy mieli również wkład w scenografię i dobór ko-stiumów. 29 maja 2014 r. w Kościańskim Ośrodku Kultury odbyła się premiera ,, Tańczącego bociana”. Widownię stanowili uczniowie kościańskich szkół. W czerwcu grupa teatralna brała udział w Brodnickiej Uczcie Teatralnej. Projekt ten miał ol-brzymią moc terapeutyczną. Uczniowie skupili się na wykonywaniu powierzonych im zadań. Swoją postawą podczas prób pokazywali ,że zależy i, na efekcie końcowym jakim było przedstawienie.

 

Kulturalne pielgrzymowanie

Projekt został zrealizowany między innymi dzięki funduszom zapewnionym przez Starostę Powiatu Kościańskiego. Przede wszystkim realizacja projektu Kulturalne pielgrzymowanie pobudziła wszechstronny rozwój uczniów z upośledzeniem umysłowym. Uczniowie stali się odbiorcami żywej kultury czyli oglądali przedstawienie. Poza tym młodzież sama organizowała swoje wyjazdy, rezerwowała bilety w teatrze i kinie, zamawiała autokar. To niewątpliwie podniosło poziom ich samoakceptacji. Uczniowie poprzez udział w projekcie nauczyli się kulturalnego spędzania czasu wolnego. Dzieci te, w większej części, po raz pierwszy były w teatrze, kinie. Przed każdym wyjazdem w te miejsca uczniowie poznawali zasady savoir vivru. Poza tym uczniowie uczestniczyli w zajęciach teatrologicznych i filmowych. Te działania teoretyczne (w szkole) i praktyczne (w kinie, teatrze, ) wpłynęły na wyrównywanie szans kulturowych i edukacyjnych. Dzięki temu, że projekt Kulturalne pielgrzymowanie dotykał różnych sfer życia kulturowego, uczniowie mieli możliwość wyrażania własnych doznań różnymi środkami artystycznymi (malarstwo, rysunek, pisarstwo, fotografia, kronikarstwo).

Zarażanie książką!!!

Biblioteka – miejsce ciche i spokojne? Nic bardziej mylnego. W tym roku szkolnym przekonaliśmy się, że jest to sala, w której zdarzyć się mogą najdziwniejsze rzeczy. Tajemnica biblioteki to książką, którą czytaliśmy podczas Zarażania książką 2014. Wraz z jej bohaterami odkrywaliśmy zagadki i tajemnice. Poznaliśmy literaturę detektywistyczną. Stworzyliśmy rysopis poszukiwanej osoby, szukaliśmy również niezidentyfikowanej rzeczy. Na lekcjach biologii i przyrody zajmowaliśmy się zwierzętami, które budzą się do życia w nocy. Poznaliśmy też ciekawostki dotyczące motyli (gdyż właśnie książka o motylkach zaginęła w bibliotece). Na lekcjach informatyki przygotowaliśmy gazetkę prezentującą literaturę detektywistyczną. Wiemy również jak korzystać z mapy. Sami potrafimy ją stworzyć. Podczas detektywistycznej gry literackiej (przeprowadzonej na terenie szkoły) rozwiązywaliśmy przeróżne zagadki, rebusy, łamigłówki. Poza tym wzięliśmy udział w bardzo trudnych konkursach:
- umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem – Detektywie czytaj i słuchaj uważnie
- matematycznym – Logika detektywa
- plastycznym – Co widziałem, to namalowałem.
Projekt Zarażanie książką 2014 został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Kościanie oraz Urząd Miasta w Kościanie.

Czy wiesz że..

  • Wolontariat - pomóż nam
  • OPP możesz przekazać 1% podatku
  • każdy może zostać DARCZYŃCĄ
  • możesz być PARTNEREM

Przekaż 1% swojego podatku z rozliczenia rocznego PIT